Jak dobrze przygotować się do mapowania procesów operacyjnych?

Mapowanie procesów to audyt oraz projekt. Dlatego warto wyznaczyć lidera projektu i zadbać o właściwą komunikację z oddelegowanymi pracownikami.

Engave

Follow

Ten artykuł przygotowaliśmy z myślą o zarządzających, którym zależy na sprawnym przeprowadzeniu projektu mapowania procesów w firmie lub swoim dziale. A także o osobach, które „znienacka” zostały oddelegowane do bycia liderem projektu mapowania procesów, niewiele na ten temat wiedzą i chcą szybko dowiedzieć się od czego warto zacząć.

Zacznijmy od krótkiej definicji, aby mieć pewność, że wszyscy tak samo rozumiemy pojęcie mapowanie procesów operacyjnych.

Co to jest mapowanie procesów operacyjnych?

Mapowanie procesów to technika zbierania i porządkowania informacji o procesach, w wyniku której powstaje ich graficzna reprezentacja (mapy-diagramy). Diagramy obrazują przebieg procesów - ich początek i koniec, wykonywane czynności, oraz przepływ informacji. Mapowanie może dotyczyć obecnych, zastanych procesów („AS-IS”) lub ich zakładanego wyglądu w przyszłości („TO-BE”).

Zbieranie informacji o procesie może odbywać się na różne sposoby np. przez wywiad, obserwację i/lub analizę zastanej dokumentacji procesowej.

Mapowanie procesów operacyjnych AS-IS to rodzaj audytu

W trakcie audytu zbierane są informacje, aby zidentyfikować obecność lub brak nieprawidłowości czy naruszeń, w celu zrozumienia przyczyny zastanego stanu rzeczy. Niestety słowo audyt często jest negatywnie kojarzone z oceną i kontrolą. Z tego względu, w przypadku mapowania procesów, należy unikać sformułowania audyt.

Jest to szczególnie istotne, gdy pracownicy spotykają się z tematem mapowania procesów po raz pierwszy. Wiadomo, jeśli czegoś się nie zna lub nie rozumie, to powstają różne (często mijające się z prawdą) wyobrażenia. Przykładowo mapowanie może wywoływać strach pracownika przed oceną wykonywanej pracy lub zwolnieniem wynikającym z automatyzacji procesów. A to z kolei może prowadzić do niechęci, braku otwartości czy nawet zatajania informacji o tym jak w rzeczywiście są realizowane poszczególne zadania lub czynności

Zatem przygotowując zespół do przedsięwzięcia, warto często podkreślać, że mapowanie to tylko pierwszy krok do rozważań na temat ulepszeń w organizacji. I po wykonaniu mapowania AS-IS lub w trakcie mapowania TO-BE, pożądana jest zespołowa twórcza praca, która pozwoli wypracować zmianę w procesie, czyniąc go optymalnym.

Często dzieje się tak, że osoby zaangażowane w projekt mapowania w przyszłości stają się ambasadorami zmian w organizacji. Jak pokazują badania, zespoły projektowe złożone z menedżerów i pracowników są najskuteczniejsze we wdrażaniu zmian. Efektywność takich zespołów była co najmniej o 20 p.p. wyższa niż innych form kierowania zmianą [1].

W końcu nie inicjujemy zmian, żeby było „nowocześniej”, a dlatego by skuteczniej realizować cele organizacji.

Wybierz lidera projektu mapowania procesów operacyjnych

Mapowanie procesów to pewien projekt, w którym wyróżnia się 2 role: osoby zbierającej informacje i osoby udzielającej informacji. Dlatego mapowanie powinno być wykonywane przez wykwalifikowanego i doświadczonego analityka biznesowego w ścisłej współpracy z kadrą firmy. Wybrani pracownicy powinni być celowo oddelegowani. W praktyce oznacza to nic innego jak świadomość organizacji, że będą oni poświęcać jakiś wycinek czasu swojej pracy na realizację tego przedsięwzięcia.

Aby projekt mapowania procesów przebiegł sprawnie, należy wyznaczyć lidera projektu, czyli osobę odpowiedzialną za jego realizację po stronie organizacji. Kogoś, kto umie dogadywać się z kierownictwem, aby projekt otrzymywał odpowiednie osoby np. mające gruntowną wiedzę o funkcjonowaniu właśnie analizowanego obszaru, znające reguły i uwarunkowania biznesowe czy regulacje prawne. Kogoś, kto także będzie wsparciem dla analityka biznesowego w pokonywaniu oporu zarówno kierownictwa, jak i samych respondentów poprzez odpowiednie prezentowanie celów projektu i zadań dla tych osób.  

Czy wiesz, że wg badań KPMG najczęstszą przyczyną niepowodzeń w realizacji projektów (57%) są ograniczone zasoby specjalistów [2].

Siłą rzeczy, w małych przedsiębiorstwach często liderem projektu zostaje menedżer jakiegoś działu. W razie potrzeby może on łatwo wskazać podwładnego wykonującego jakieś zadanie od strony operacyjnej, który ma precyzyjniejszą wiedzę na temat danego podprocesu. Z drugiej strony, ze względu na charakter swojej roli w organizacji, menedżer nie powinien mieć większych problemów ze zbudowaniem odpowiedniej motywacji i postawy wśród współpracowników.

W małych przedsiębiorstwach zakres zadań i obowiązków lidera projektu często stanowi dodatek do obowiązków wybranego kierownika lub specjalisty. Pracownik jest w stanie poradzić sobie tymi dodatkowymi zadaniami, gdyż korelują one z wielkością projektu i wielkością organizacji. W większych firmach z reguły istnieje lub jest tworzone osobne stanowisko.

Zorganizuj spotkanie otwierające projekt mapowania procesów

Dobrą praktyką jest zorganizowanie spotkania otwierającego (kick-off) projekt mapowania procesów w firmie. Dzięki temu zadbamy o odpowiednią motywację pracowników oraz pokażemy zaangażowanie kadry menedżerskiej.

W takim spotkaniu powinni uczestniczyć wszyscy pracownicy zaangażowani w projekt. Mile widziany jest przedstawiciel zarządu, aby podkreślić ważność przedsięwzięcia. Obecność analityka biznesowego jest także niezbędna. W razie potrzeby rozwieje on wszelkie wątpliwości i będzie w stanie udzielić merytorycznych informacji na temat samego przebiegu projektu.  

Na spotkaniu należy poinformować zaangażowane osoby o przebiegu i celach, dla których będzie przeprowadzany projekt mapowania w firmie. Wyjaśnić: dlaczego organizacja powołała taką inicjatywę; dlaczego jest to ważne dla organizacji i kierownictwa; co chce osiągnąć dzięki realizacji tego projektu; oraz jaką rolę pełnią poszczególne osoby zaangażowane w projekt.

W końcu cele i motywacje mogą być różne. Na ogół jest to chęć znalezienia miejsc, gdzie procesy można usprawnić, zmienić lub stworzyć nowe, aby w rezultacie organizacja działała wydajniej i przynosiła większe zyski. Więcej na temat celów możesz przeczytać w artykule Kiedy wykonać mapowanie procesów operacyjnych w firmie?

Zadbaj o postawę pracowników wobec mapowania procesów

Takie spotkanie to również sposób, aby zapobiec powstawaniu różnych domysłów budzących niepokój lub opór wśród pracowników. W końcu mapowanie to nie sposób na kontrolowanie czy rozliczanie kogokolwiek z pracy.  

Należy podkreślić konieczność udzielania prawdziwych i pełnych informacji, bo tylko tak możliwe jest sprawne i szybkie przeprowadzanie projektu oraz opracowanie wysokiej jakości dokumentacji. Jest to tym bardziej istotne, jeśli mapujemy aktualny stan procesu (AS-IS) i w czasie wywiadów okaże się, że niektóre kroki w procesie są bez sensu.

Na kick-offie powinno zachęcić się pracowników do dzielenia się uwagami, pomysłami lub sposobami radzenia sobie w różnych niestandardowych sytuacjach. Będzie to cenny materiał do opracowania rekomendacji i pomysłów na doskonalenie procesów.  

Atmosfera na spotkaniu otwierającym projekt jest bardzo ważna. Z jednej strony należy zadbać o klarowność przekazu i nie zasypać ludzi za dużą ilością wiedzy. Z drugiej strony otwartość na uwagi i wnioski biorących w nim udział są kluczowe! Równocześnie należy uważać, aby spotkanie nie przerodziło się w dyskusję o innych, nieistotnych tematach z punktu widzenia celu naszego spotkania.  

Nie zapominaj o kwestiach organizacyjnych

Każdą podróż zaczyna się od pierwszego kroku. W przypadku mapowania zawsze jest to pierwsze spotkanie lidera oddelegowanego z ramienia organizacji i analityka biznesowego. Na ogół ma ono charakter organizacyjny, gdzie ustalane są:

  • Harmonogram - plan projektu i spotkań.
  • Sposoby kontaktu (wywiady face2face, e-mail, telefon lub komunikator). Tu warto zauważyć, że po jakimś spotkaniu online analityki biznesowy może dojść do wniosku, że taka forma komunikacji jest nieefektywna i trzeba zmienić sposób zbierania danych.  
  • Eksperci (inni pracownicy firmy), którzy będą zaangażowani w projekt. Informacje o pełnionych przez nich rolach w organizacji oraz zasady współpracy.

Przygotowanie organizacji do projektu mapowania procesów, nie różnią się wiele od przygotowania do realizacji innego nowego projektu. Niemniej jednak nie należy tego bagatelizować czy pomijać, bo efektem będzie marnotrawstwo czasu i niepotrzebna strata pieniędzy.

[1] IV Ogólnopolskie Badanie Zarządzanie Zmianą. OBZZ 2021 – Raport. Styczeń 2021, Dostęp 29.10.2021 r. https://zmiana.edu.pl/portfolio-item/obzz-2021/  

[2] Project Management - zarządzanie projektami w przedsiębiorstwach działających w Polsce. Październik 2019, Dostęp 3.11.2021 r. https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/pl/pdf/2019/10/pl-raport-kpmg-pt-project-management-zarzadzanie-projektami-w-przedsiebiorstwach-dzialajacych-w-polsce.pdf

Engave

Follow

Digitalizacja polskich przedsiębiorstw to nasza misja. Masz jakieś pytania? Chętnie Ci pomożemy!

Zapytaj o ofertę

Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave S.A. z siedzibą w Warszawie, informacje o zasadach przetwarzania danych dostępne są w Polityce Prywatności.
Każda zgoda może zostać cofnięte w każdym momencie bez wpływu na uprzednie przetwarzanie, poprzez kontakt na: biuro@engave.pl

*Pole wymagane

Dziękujemy za zainteresowanie naszą ofertą. Skontaktujemy się Tobą w najbliższym czasie.
Przepraszamy, ale wysłanie formularza nie powiodło się. Spróbuj przesłać ponownie.

W razie problemów zapraszamy do kontaktu bezpośredniego

Więcej od Engave

Blog

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Modelowanie logiki procesów biznesowych zgodnie z BPMN 2.0

Bramki w notacji BPMN to podstawowy mechanizm projektowania i prezentowania logiki przepływu procesu biznesowego.

Blog

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Sprzedaż relacyjna jest jak trening do maratonu. Rób dziś to, co przyniesie skutek za kilka miesięcy.

Poznaj strategie budowania trwałych relacji z klientami, oparte na zaufaniu i personalizacji.

Blog

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Miejsce danych w Twojej infrastrukturze IT

Zobacz, jak wybrać właściwą macierz dyskową dla swojej firmy, rozważając potrzeby, dostępne funkcje i możliwości.

Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie