strategia esg

strategia środowiskowych, społecznych i zarządczych kryteriów, do których zobowiązuje się nasza firma

strategia esg, czyli strategia środowiskowych, społecznych i zarządczych kryteriów, do których zobowiązuje się nasza firma

Misja : Dążymy do bycia liderem wśród spółek technologicznych w Polsce w kreowaniu zrównoważonej przyszłości, integrując praktyki ESG we wszystkich aspektach naszej działalności. Nasza misja koncentruje się na trzech fundamentalnych filarach: ochronie środowiska, odpowiedzialności społecznej oraz etycznym i transparentnym zarządzaniu, aby przyczynić się do zbudowania bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata dla przyszłych pokoleń.

Wizja : W świecie dynamicznych zmian technologicznych, pragniemy być pionierem, dla którego innowacje idą w parze z odpowiedzialnością. Chcemy być rozpoznawalni jako firma, która nie tylko wprowadza zaawansowane technologie, ale również wpływa na pozytywne zmiany społeczne i ekologiczne. Nasza wizja to harmonia między postępem technologicznym, a zasadami zrównoważonego rozwoju.

Strategia :  

Środowisko:
Spółka spełnia wymogi ISO 14001:2015. Posiadany certyfikat jest potwierdzany corocznym i niezależnym audytem przeprowadzanym przez jednostkę zewnętrzną. Od lat prowadzimy segregację odpadów i edukujemy nasz zespół, by podnosić świadomość ekologiczną.

Uczestniczymy również w projekcie #Agenda2030, w którym zobowiązaliśmy się do prowadzenia działalności z poszanowaniem środowiska naturalnego, dążąc do zrównoważonego rozwoju.  

W dalszych etapach naszą ambicją na lata 2024-2029 jest: Sukcesywna wymiana pojazdów: Do roku 2028 zamierzamy wymienić co najmniej 50% pojazdów w ramach posiadanej floty na zasadach leasingu na pojazdy hybrydowe lub elektryczne, redukując emisję CO2.

Praca hybrydowa: Do roku 2028 planujemy rezygnację z tradycyjnego najmu biura i przeniesienie działalności do przestrzeni typu cowork, redukując tym samym zużycie energii, wody, wytwarzanych odpadów oraz emisję gazów cieplarnianych.

Ocena dostawców: Planujemy wprowadzić proces oceny dostawców pod kątem ich zrównoważonych praktyk i będziemy współpracować z nimi w celu poprawy środowiskowych aspektów łańcucha dostaw.  

Społeczeństwo:

Spółka od lat wspiera i angażuje się w różne inicjatywy na rzecz poprawy sytuacji najbardziej potrzebujących, takich jak akcje świąteczne dla dzieci z domów dziecka, czy aktywne uczestniczenie w projekcie "Mile Dobra", który jest nie tylko inicjatywą charytatywną, ale także wyrazem naszych pasji żeglarskich.  

Wprowadziliśmy również równowagę praca-życie prywatne poprzez zapewnienie elastycznych opcji pracy, czy wspieranie naszych pracowników dbając o ich wellbeing.  

Promujemy różnorodność w zespole i tworzymy inkluzywne środowisko pracy. Prowadzona przez Nas polityka zatrudnienia została nagrodzona Certyfikatem Równości Płac.  

Naszą aspiracją w nadchodzących latach 2024 – 2029 jest: Aktywne uczestnictwo w lokalnych społecznościach poprzez stworzenie warunków zachęcających do wolontariatu pracowniczego.

Bezpieczeństwo i zdrowie pracowników:  Regularne monitorowanie i poprawa warunków bezpieczeństwa poprzez przeprowadzanie co kwartał oceny warunków pracy oraz na podstawie wyników wdrażanie środków mających na celu poprawę zdrowia i bezpieczeństwa.

Zarządzanie:

Prawidłowe zarządzanie i transparentność stanowią fundament naszej organizacji. Są one nieodłącznymi elementami naszych wartości i przekonań, odzwierciedlając nasze zobowiązanie do uczciwego, zrównoważonego i odpowiedzialnego prowadzenia działalności.

Poprzez otwarte raportowanie i transparentne procesy, jesteśmy w stanie identyfikować obszary, w których możemy się poprawić, i podejmować działania naprawcze w oparciu o konkretne informacje zwrotne. To nie tylko część naszej strategii, to nasza kultura i sposób myślenia, których wyrazem w przyjętej strategii będą:  

Raportowanie i transparentność: Planujemy regularnie raportować postępy w dziedzinie ESG, publikując co najmniej jeden roczny raport ESG, który będzie dostępny publicznie.

Zarządzanie ryzykiem: Skoncentrujemy się na identyfikacji i zarządzaniu ryzykiem związanym z ESG, minimalizując wystąpienie kluczowych ryzyk i wdrażając nowe procedury, które ograniczą wpływ tych ryzyk.

Wskaźniki ESG: Określimy i będziemy regularnie monitorować kluczowe wskaźniki ESG, takie jak zużycie energii, emisja CO2, wskaźniki różnorodności i uczestnictwa w inicjatywach społecznych.

Audyty ESG: Planujemy wdrożyć i przeprowadzać co dwa lata audyty wewnętrzne i zewnętrzne w celu oceny skuteczności strategii ESG oraz w oparciu o raporty stale poprawiać nasze praktyki, które będą zgodne z ESG.

Wsparcie pracowników: Wprowadzimy programy rozwoju i edukacji pracowników w dziedzinie ESG, zachęcając ich do aktywnego udziału w inicjatywach zrównoważonego rozwoju.