KLIENT:

Państwowe Gospodarstwo Wodne WODY POLSKIE

No items found.

O projekcie ISOK

Zapewnienie efektywnego systemu osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami jest szczególnie istotne z uwagi na rosnącą liczbę tego typu zdarzeń oraz coraz większą skalę skutków zarówno ekonomicznych, jak i społecznych, które one wywołują. Kwestią coraz bardziej istotną staje się poprawa skuteczności zarządzania ryzykiem powodziowym.

Tło projektu

Dotychczasowe działania polegające na budowie coraz bardziej skomplikowanych i coraz droższych systemów technicznego zabezpieczenia przed powodzią nie przynoszą efektów. Zaś budowa nowych zabezpieczeń (np. obwałowań) zwiększa ryzyko strat, gdyż często bardzo intensywnie zagospodarowuje się obszary chronione tym zabezpieczeniem, a tymczasem jego ewentualna awaria, powoduje, że dotąd chronione obszary podlegają zalaniu, co generuje olbrzymie straty. Dlatego właśnie tak ważne jest wyselekcjonowanie obszarów zagrożonych powodzią. Pozwoli to w miarę potrzeb na podjęcie świadomych decyzji odnośnie lokalizacji inwestycji.

Dodatkowym problemem jest fakt, że istniejące w Polsce systemy informatyczne wykorzystywane do osłony ludności i gospodarki, są rozproszone i niejednolite, oparte na różnych rozwiązaniach technicznych oraz posługujące się różnymi danymi (bazami danych). Nie daje to wystarczającej gwarancji skutecznego powiadamiania i ostrzegania ludności oraz instytucji o zagrożeniach. Brakuje rozwiązania systemowego, które jest niezbędne do zapewnienia sprawnego funkcjonowania zarządzania kryzysowego w Polsce.

W odpowiedzi na istniejące problemy pojawiła się inicjatywa mająca na celu konsolidację informacji o zagrożeniach i umieszczenie ich w profesjonalnym systemie informatycznym, wykorzystującym zintegrowaną bazę danych oraz nowoczesny moduł rozpowszechniania informacji do końcowych użytkowników, zapewniając dostęp zarówno dla administracji, jak i indywidualnego obywatela. Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami ma się przyczynić do rozwiązania bądź zminimalizowania szeregu problemów związanych z zagadnieniem zarządzania kryzysowego w Polsce, ze szczególnym ukierunkowaniem na zagrożenia powodziowe.

Mając na uwadze skalę strat powodowanych przez katastrofy naturalne w Polsce (każdego roku z rezerwy celowej budżetu państwa na usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowane są wielomilionowe kwoty. Dla przykładu powódź w 1997 spowodowała straty materialne szacowane na 12 mld zł oraz pociągnęła za sobą 55 ofiar śmiertelnych, natomiast powódź z roku 2010 spowodowała straty rzędu 14 mld zł), zakres projektowanego systemu będzie obejmował w pierwszej kolejności zagrożenia związane z nadzwyczajnymi zjawiskami atmosferycznymi, hydrologicznymi i technologicznymi.

Dodatkowym motywatorem zintensyfikowania działań zwiększających bezpieczeństwo kraju w kontekście zjawiska powodziowego, stała się Dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dn. 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim, potocznie zwana Dyrektywą Powodziową, która weszła w życie 26 listopada 2007 r. Nakłada ona na Państwa Członkowskie obowiązek przygotowania dokumentów planistycznych w zakresie zarządzania ryzykiem powodziowym oraz zapewnienia społeczeństwu dostępu do ich wyników.

Projektowany od pewnego czasu zakres projektu ISOK, po powodzi 2010 r. został przebudowany poprzez połączenie z dwoma innymi planowanymi do realizacji projektami. Nowy ISOK został ukierunkowany głównie na zagrożenia powodziowe, jako najdotkliwsze i najczęściej nawiedzające nasz kraj.

Odbiorcy produktów ISOK

Projekt kierowany jest przede wszystkim do społeczeństwa, gdyż dzięki projektowi każda osoba dysponująca komputerem z dostępem do Internetu, będzie mogła sprawdzić, czy zamieszkuje obszar zagrożony powodzią, a jeśli tak, to o jak dużym stopniu zagrożenia.

Odbiorcami rezultatów projektu będą także instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne oraz planowanie ochrony przed powodzią. Przede wszystkim będą to regionalne zarządy gospodarki wodnej, odpowiedzialne za ochronę obszarów zagrożonych powodzią przed zagospodarowaniem ich w sposób utrudniający ochronę. Za planowanie przestrzenne odpowiadają natomiast włodarze gmin i marszałkowie województw. To ich obowiązkiem będzie uwzględnienie wyników projektu (Mapy Zagrożenia Powodziowego i Mapy Ryzyka Powodziowego) w planach zagospodarowania przestrzennego gmin i województw.

Udział ENGAVE W PROJEKCIE ISOK

Wyzwanie, którym był ISOK - należało do jednego z najbardziej karkołomnych i niemal niemożliwych do wykonania w historii naszej firmy. Mieliśmy jedynie 2,5 miesiąca na to, aby zrealizować umowę zawartą z PGW Wody Polskie i wdrożyć Informatyczny System Osłony Kraju. Pracowaliśmy niemal 24 godziny na dobę, aby oddać projekt w terminie i uratować 200-milionową dotację unijną, która stanęła pod dużym znakiem zapytania z powodu niedotrzymania warunków umowy przez poprzednią firmę, realizującą ten projekt. To był jeden z najważniejszych systemów dla Polski i dzięki pełnemu zaangażowaniu zespołu Engave, projekt zakończył się sukcesem.   

POTRZEBA KLIENTA:

Potrzeba przygotowania serwerowni oraz jak najszybszego odtworzenia środowiska IT, w celu uruchomienia systemu ISOK i zapewnienia jego płynnego działania. 

NASZE ROZWIĄZANIE: 

  • Przeprowadzenie pogłębionej analizy sprzętu, oprogramowania i ówczesnych prac serwisowych, dokonanych na infrastrukturze zlokalizowanej w serwerowniach 
  • Rekomendacja doposażenia serwerowni 
  • Rozbudowa pamięci masowej 
  • Rozbudowa serwerów  
  • Stworzenie nowej infrastruktury sieciowej, a także infrastruktury serwerowej na potrzeby wdrożenia wirtualnych desktopów 
  • Prawidłowe rozmieszczenie komponentów w poszczególnych węzłach, uwzględniając dostawy uzupełniające. 

Rozwiązania miały na celu optymalizację wykorzystywanych zasobów, a także zapewnienie właściwej wydajności systemu ISOK w okresach wzmożonego obciążenia. 

KORZYŚCI BIZNESOWE

Dzięki uzyskaniu odpowiedniej wydajności systemu ISOK możliwe było zapełnienie go danymi oraz skonfigurowanie i wdrożenie potrzebnych aplikacji bez obciążenia dla serwerów, umożliwiając płynną pracę systemu. System obecnie ma doskonałe zaplecze informatyczne, dzięki czemu efektywnie monitoruje ryzyko wystąpienia zagrożeń hydrologicznych i meteorologicznych. Dodatkowo sprawna praca całego zespołu i oddanie projektu na czas pozwoliło wykorzystać dotację w wysokości 200 mln zł z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.    

PODSUMOWANIE: 

ISOK funkcjonuje obecnie jako publiczny portal zawierający informacje o zagrożeniach meteorologii i hydrologii. Dzięki posiadaniu takiego systemu, Polska znalazła się wśród krajów, które używają nowoczesnych technologii do zarządzania bezpieczeństwem swojego społeczeństwa i gospodarki. Dzięki ISOK możemy minimalizować ryzyko i straty spowodowane wystąpieniem katastrof naturalnych.

"Informujemy, że firma Engave S.A (…) wykonała na rzecz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy, usługę obejmującą m.in.:

•       aktualizację i uruchomienie sprzętu serwerowa-macierzowego oraz wdrożenie oprogramowania wirtualizacyjnego Vmware w tym środowisku,

•       instalację i konfigurację platformy wirtualizacyjnej, w tym instalacja konfiguracja maszyn wirtualnych, rekonfigurację SAN oraz macierzy,

•       rekonfigurację LAN oraz warstw bezpieczeństwa,

•       instalację i konfigurację LDAP oraz SSO,

•       instalację, konfigurację i utrzymanie środowiska kopii zapasowych, (dokonano naprawy systemu do backupu),

•       zaktualizowanie projektu i wdrożenie mechanizmów DR,

•       wdrożenie i konfigurację systemu monitorowania,

•       wytworzenie projektu technicznego i dokumentacji powykonawczej w zakresie wykonanych prac na platformie sprzętowej,

•       świadczenie usług gwarancyjnych, administracja systemem, utrzymanie infrastruktury sprzętowej i systemowej.

Wszystkie prace zostały wykonane z należytą starannością i przy bardzo dużym zaangażowaniu Wykonawcy.

Jacek Wesołowski, Dyrektor departamentu Informatyzacji, Telekomunikacji i Automatyki

engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

POROZMAWIAJMY!

Jesteśmy gotowi by słuchać, odkrywać, wprowadzać innowacje
Imię i Nazwisko
Email
Numer Telefonu
Twoja Firma
Wiadomość
Dziękujemy za kontakt! Ktoś z nas skontaktuje się z Tobą jak najszybciej.
Miłego dnia! :)
Oops! Coś poszło nie tak. Spróbuj jeszcze raz!
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu
Informacja Cookies
Na naszej stronie internetowej www.engave.pl wykorzystujemy pliki cookies. Klikając „Akceptuję wszystkie”, wyrażasz zgodę na instalację wszystkich plików cookies oraz przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgodę możesz wycofać w dowolnym momencie. Administratorem Twoich danych osobowych jest Engave Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, ul. Czarodzieja 16, 03-116 Warszawa. Twoje dane osobowe mogą być także przetwarzane przez strony trzecie.

Klikając „Wyłącznie niezbędne cookies”, umożliwiasz funkcjonowanie strony internetowej. Więcej informacji o przysługujących Ci prawach znajduje się w naszej Polityce Prywatności Serwisu i Polityce Plików Cookies.
Szczegóły
Akceptuj Wszystkie
engave-Dostarczamy-kompleksowe-rozwiazania technologiczne-dla-biznesu

INNE REALIZACJE

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Engave na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ), przeprowadziło kompleksową wycenę odtworzeniową Systemu Informatycznego Wspomagania Działalności NFZ. Projekt ten obejmował analizę obecnego systemu i projektowanie nowego, zcentralizowanego systemu o podobnej funkcjonalności. Wycena, przeprowadzona metodą punktową Mark II, objęła ocenę ponad 150 systemów i modułów, analizę ponad 4000 przypadków użycia, oraz ocenę istniejącej infrastruktury. Projekt zakończył się sukcesem.

INSTYTUCJE PUBLICZNE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych, znaczący element polskiej e-administracji, podjął śmiałe kroki ku cyfrowej przyszłości. Współpracując z Engave S.A., ZUS zrealizował ambitną "Strategię rozwoju IT", która była nie tylko zgodna z jego własnymi celami i inicjatywami, ale także przyniosła rewolucyjne zmiany w obszarze IT, kultury organizacyjnej, a także w podejściu do zarządzania wiedzą i technologią.